Što je sadašnji gradski deponij Kaštijun a što ŽCGO Kaštijun ?
.


Sadašnji Gradski deponij Kaštijun nalazi se na 4 kilometra jugoistočno od centra grada Pule i na manje od 1 (jednog) kilometra od naselja Općine Medulin.

Sav komunalni i industrijski otpad sa područja južne Istre (Pula, Medulin, Vodnjan itd.) se bez ikakve kontrole ili zaštite odbacuje na deponiju Kaštijun, i tako posljednjih 50 godina !!!!. Kada bi Vas netko pitao što ste sve bacili u svoju kantu za smeće u posljednjih 50 godina, tu bi se pored kora od krumpira i banane, našao i priličan broj limenih konzervi, plastike, staklenih boca, ali i priličan broj ambalaže od opasnih kemikalija, deterdženata, ulja, starih baterija i još puno toga
što recimo nebiste željeli popiti u svojoj vodi .... UPRAVO TO SE DOGAĐA
POSLJEDNJIH 50 GODINA !!


Građani i mještani već godinama upozoravaju na probleme sa sadašnjim
deponijem i traže njegovo PRAVILNO saniranje i zatvaranje, no međutim na
 "navodnu" sanaciju su potrošeni milijuni kuna ali niti S od sanacije nije napravljeno.
 
Na nekim dijelovima deponija smeće je samo prekriveno velikim najlonskim
 plohama i zatrpano zemljom.

Svi otrovi će se na taj način idućih 1000 godina sljevati u podzemlje, dospjevati u
vodu koju pijemo, iz 15 izvora vode zaljevaju se SVE poljoprivredne površine koje
se nalaze u krugu od 4 kilometra oko Kaštijuna, otrovi dospjevaju u plodove,
plodove kupujete na tržnici i .....  ako se čudite na porast kancerogenih bolesti i
drugih teških oboljenja na ovim područijma, pogledajte sliku ispod teksta i shvatiti
 će te o čemu govorimo .....

 

ZAHTJEVAMO DA SE PO HITNOM POSTUPKU ISPRAVNO I KVALITETNO SANIRA I TRAJNO ZATVORI POSTOJEĆI GRADSKI
 DEPONIJ KAŠTIJUN !!A što je ŽCGO Kaštijun ili Županijski centar
za gospodarenje otpadom Kaštijun ??

Na ovoj web adresi Istarske županije stoji "famozna" Studia utjecaja na okoliš -
IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"

U njoj piše sljedeće :

Prema Prostornom Planu Istarske županije na lokaciji neposredno do postojećeg odlagališta “Kaštijun”predviđa se izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom “Kaštijun”

Realizacijom ovog zahvata doprinijet će se:

  • Rješavanju problema odlaganja otpada - LAŽ !!
  • Smanjenju štetnih emisija plinova u zrak zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odnosno smanjenju emisija stakleničkih plinova za RH - LAŽ !!
  • Zaštiti podzemnih voda od zagađenja - VELIKA LAŽ !!
  • Povećanju standarda stanovništva Istarske županije - LAŽ !!
  • Povećati udio stanovništva obuhvaćenog sustavom sakupljanja - LAŽ !!
  • Podizanju turističkog ugleda županije kroz zaštitu okoliša. - POTPUNA LAŽ !!

Lokacija Kaštijun odabrana je nakon analize 12 potencijalnih lokacija kao najprihvatljivija za realizaciju ovakvog zahvata 1993. godine !!?!?!?

Uže promatrano lokacija odlagališta Kaštijun je smještena na području Banjola. Šire promatrano, lokacija budućeg Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun smještena je jugoistočno od grada na priobalnom ravničarskom prostoru, koji je dominantno antropogeniziran s prevladavajućim poljoprivrednim zemljištem.

Lokacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada „Kaštijun" nalazi se u priobalnom ravničarskom području Banjola, cca 5 km jugoistočno od grada Pule, Istarska županija. Lokacija je smještena cca 2 km sjeveroistočno
od Banjola, te cca 4 km sjeverozapadno od Medulina, na blagoj uzvisini od 47 mnm.

Lokacija je nepravilna oblika, relativno ravne površine, u priobalnom ravničarskom prostoru. Makropodručje je slabo naseljeno. Lokacija je obrasla travom i niskim raslinjem. Prema Izvodu iz katastarskog plana lokacija se
nalazi na zemljištu KO Pula, na k.č. 3337/1, 354/1,3355 i 3356.

Na sljedećim linkovima možete pročitati sve vezano za planirani
Županijski centar za gospodarenje otpadom "Kaštijun":


 
 
 
Design & hosting provided by ANTI-KASTIJUN supporters