Zašto NE Kaštijun-u ?
.


Na temelju članka 15. Statuta Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin broj 4/01, 2/02, 8/03 i 4/04, 7/05 ), Općinsko vijeće na 34. sjednici održanoj dana 14. travnja 2009. godine donijelo je

REZOLUCIJA OPĆINE MEDULIN O PLANIRANJU
IZGRADNJE ŽCGO NA KAŠTIJUNU


Opredjeljenje Općinskog vijeća Općine Medulin u svezi planiranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom ostaje nepromijenjeno, te i dalje stoji na stanovištu da je lokacija za izgradnju ŽCGO na Kaštijunu NEPRIHVATLJIVA. Općinsko vijeće Općine Medulin i dalje smatra da je lokacija “Kaštijun” nametnuta od strane Istarske županije mimo volje stanovnika Općine Medulin i svih rukovodećih struktura Općine Medulin.


Način odabira lokacije za ŽCGO, izrada studije utjecaja na okoliš, sadržaju koji će se graditi, površine ŽCGO i druge radnje oko Centra obavile su se i dalje se obavljaju netransparentno, bez konzultiranja lokalne samouprave i građana, te se već donesena rješenja nedemokratski nameću stanovništvu.
Javnosti se prikazuju samo one faze izgradnje centra, te se govori samo o komunalnom otpadu, a pod izlikom izgradnje u više faza, ne spominje se zbrinjavanje medicinskog otpada, “ privremeno “ deponiranje toksičnog otpada.
Isto tako izbjegava se odgovoriti gdje će se deponirati mulj od svih pročistača otpadnih voda u Istri ( a iz izjave Hrvatskih voda vidljivo je da se i to planira na KAŠTIJUNU) .


Općinsko vijeće je isključivo putem pisanih medija doznalo da je prezentirana studija utjecaja na okoliš, a koja je na javnoj raspravi jednoglasno odbačena, nekvalitetno izrađena i upućena na doradu (popravni). Nakon izmjene studije, bez da smo upoznati s izmjenama – bez ponovljene javne rasprave ide se u proceduru ishodovanja lokacijske dozvole, te se ponovno radi netransparentno, daleko od očiju javnosti i organa jedinice lokalne samouprave - Općine Medulin. Očito za to kod predlagatelja postoje razlozi, te će slijedom toga Općina Medulin zatražiti od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Istarske županije na uvid ispravljenu studiju radi javne rasprave.


Općinsko vijeće Općine Medulin smatra da je ŽCGO problem cijele Istarske županije a ne samo Općine Medulin i Grada Pule i kao takvog ga treba raspraviti na koordinaciji gradonačelnika i načelnika svih gradova i općina u Istarskoj županiji i naći zadovoljavajuće rješenje za sve ili od njega odustati.
Komunalni otpad cijele bivše općine Pula kroz 40 godina odlaže se u središte Općine Medulin, a sad se želi cjelokupni otpad Istarske županije zbrinuti između Pule i Medulina, ne vodeći računa da će za najviše 10 godina Grad Pula i Općina Medulin biti praktično jedno naselje u čijem će centru biti smetlište od 400.000 m2.


Zbog navedenog podržava se prijedlog Građanske inicijative Općine Medulin za iznalaženje novih lokacija za smještaj ŽCGO te će se pokrenuti procedura komparativne analize svih lokacija za ŽCGO u Istarskoj županiji. Predlaže se da se kao jedna od mogućih lokacija ponovno razmotri lokacija u općini Kanfanar.
Općinsko vijeće Općine Medulin smatra da bi izgradnja ŽCGO na lokaciji Kaštijun definitivno – bespovratno uništilo cjelokupni turizam i poljoprivredu u Općini Medulin. Stanovnici cijele Općine Medulin postali bi žrtve prljave industrije, zagađenog zraka i buke, umjesto blagodati koju sada uživaju u čistom zraku, moru i tišini.
Tipičan primjer za takvu perspektivu je tvornica Rockwool u Potpićnu, te ističemo kako se planovi mogu mijenjati, a jednom izgrađeno NE !


Općinsko vijeće Općine Medulin pridržava pravo da svim raspoloživim sredstvima spriječi izgradnju ŽCGO na Kaštijunu te poziva Poglavarstvo Općine Medulin, sve mjesne odbore u Općini Medulin i sve građane da nastave svoju legitimnu borbu protiv izgradnje takvog centra u srcu naše Općine.


Daje se podrška Građanskoj inicijativi Općine Medulin da putem mjesnih odbora organiziraju potpisivanje peticije protiv lokacije ŽCGO na Kaštijunu.
Na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća sastaviti će se zajedničko radno tijelo
sastavljeno od predstavnika Općinskog vijeća i Građanske inicijative kako bi se izradio plan aktivnosti s preciziranim nosiocima i terminima te s obvezom redovnog izvješćivanja prema Općinskom vijeću.


Klasa: 021-05/09-01/1
URBROJ: 2168/02-05-007-09/3
Medulin, 14. travnja 2009.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN


Medulin – Istra - CROATIA

In conformity with article 15 of the Statute of the Municipality of Medulin (Municipality of Medulin’s Official Journal nr. 4/01, 2/02, 8/03 and 4/04, 7/05 ), on its 34th meeting, held on the 14th April 2009, the City Council brings about the followingMUNICIPALITY OF MEDULIN'S RESOLUTION
REGARDING THE CONSTRUCTION PLANS FOR A
RWMC IN THE KAŠTIJUN LOCATION AREA
1. The Municipality of Medulin City Council’s opinion regarding the construction plans for a Regional Waste Management Center remains unaltered. The location Kastijun for the construction of a RWMC is UNACCEPTABLE.


2 The Municipality of Medulin City Council sees the location “Kastijun” as an imposition by the Istrian Region against the will of the citizens and all the governmental institutions of the Municipality of Medulin.


3 The way the location for the RWMC has been selected, the environmental impact study has been made and the studies regarding the facilities to be built have been carried out, together with the speculations about the RWMC total area and other activities connected to the Center, have and still are being carried out with a total lack of transparency, without ever consulting the local self-government and the citizens, the decisions being imposed upon the population without a proper resolution and in a totally antidemocratic way.


4 The public opinion is presented only with part of the construction plans, that is only certain construction phases, whereby only communal waste is mentioned, and, with the excuse of a multi-phases construction plan, no mention of medical waste management or “temporary “ toxic waste deposit is ever made.
Moreover, no answer is given to those wondering about the disposal of the sewage water coming from all the Istrian water treatment facilities (the Croatian Water Management Department statements making it clear to everybody that the planned disposal center would be KAŠTIJUN) .


5 The City Council has learned exclusively from the press that the environmental impact study it has been presented with and which was unanimously rejected during the public hearings, has actually been carried out in an inadequate way and has been scheduled for revision (correction). After the study has then been corrected, and without us being informed of those modifications, thus without a new public discussion, the location permit is now being applied for, once again in an untransparent way, far from the eyes of public opinion and the local self-government institutions – the Municipality of Medulin. It seems obvious that the applicant has certain hidden reasons. Thus, the Municipality of Medulin will ask the Ministry of Environmental Protection, Physical Planning and Construction and the Istrian Region to be permitted to examine this new modified study in order to hold a new public discussion.


6 The Municipality of Medulin City Council believes that the RWMC represents a problem of interest for the whole Istrian Region, not only the Municipalities of Medulin and Pula, and as such needs to be discussed in coordination with the majors and officials of all the Istrian Region towns and municipalities to find a satisfactory solution for all or cancel the project.
The communal waste of the whole of the former Municipality of Pula has been disposed of for the last 40 years in the center of the Municipality of Medulin, and now the plan is to dump the whole of the county’s waste between Pula and Medulin, not taking into consideration that in 10 years time the City of Pula and the Municipality of Medulin will practically merge and be left with a 400.000 m2 dung-hill at the center of the two.
Because of the reasons stated above, we support the Municipality of Medulin Citizens’ Initiative and their proposal to find other possible locations for the RWMC. In line with that, a comparative analysis of all the suitable locations for the construction of the Center within the Istrian Region will be started. We propose to take into consideration as one of the possible locations the Municipality of Kanfanar one more time.


7 The Municipality of Medulin City Council believes that the construction of a RWMC within the location area Kaštijun would definitely and irrevocably destroy the tourism and agricultural industry of the Municipality of Medulin. The citizens of the whole municipality would then become the victims of dirty industries, the victims of atmospheric and sound pollution, as opposed to the blessings they now enjoy: peace and quiet, fresh air and a clean sea.
A typical example of such a prospect is the Rockwool Factory in Potpićan, whereby we wish to underline that plans still can be changed, whereas what has already been built CANNOT !


8 The Municipality of Medulin City Council retains its right to prevent the construction of a RWMC in Kaštijun with all the available means and calls for Medulin’s municipal government, the municipality’s local committees and all the citizens to continue with their legitimate fight against the construction of such a center in the hearth of our municipality.


9 We wish hereby to express our support to the Municipality of Medulin Citizens’ Initiative in its plan to organize, with the help of local committees, the signing of a petition against Kaštijun as location for the RWMC.
During the next City Council meeting a joint task force made of the representatives of the City Council and the Citizens’ Initiative representatives will be constituted with the objective of drawing up a plan of activities with precise carriers and time limits and which will report to the City Council on a regular basis.


Class: 021-05/09-01/1
Protocol nr.: 2168/02-05-007-09/3
Medulin, 14th April 2009.

CITY COUNCIL – MUNICIPALITY OF MEDULIN

www.ne-kastijun.org
Medulin – Istra - CROATIA

 
 
 
Design & hosting provided by ANTI-KASTIJUN supporters